Национално ученическо състезание „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ”

Competition_2019

В България под егидата на Министерство на образованието и науката, Дирекция „Професионално образование и обучение” се провежда Национално Състезание „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ” за учебна 2019/2020 година. Ежегодното състезание обичайно се състои в периода януари – април, но поради извънредната ситуация възникнала, заради епидемията от COVID-19, предварителната квалификация се проведе през началото на месец юни. Европейски център за качество, партньор в проект ENNE, взе участие в комисията, която оценява ученическите идеи.

Главните цели на състезанието са:

  • Засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебното съдържание, базирано на междупредметните връзки в посока предприемачество.
  • Предоставяне възможност на учениците за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности в областта на предприемачеството.
  • Стимулиране на иновативността, креативността и екипната работа на учениците.
  • Насърчаване развитието на предприемаческа култура и предприемаческо мислене и поведение.
  • Насърчаване на нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало.
  • Стимулиране на сътрудничеството между професионалните гимназии, бизнеса и висшите учебни заведения.

Участници в състезанието могат да бъдат ученици от ХІ и XII клас на професионалните гимназии по икономика. Състезанието преминава през три кръга. Първият кръг е училищен и е разделен на два етапа – анонимен, по време на който учениците представят писмено своите идеи, и явен, в време на който учениците представят и защитават устно своите бизнес идеи. Само учениците, класирани на първо и второ място във всяко училище, продължават към следващия кръг – предварителна квалификация. Този етап отново е анонимен, учениците изпращат бизнес идеите си по пощата, а личните им данни са запечатани в отделен непрозрачен плик. Обичайно до този етап достигат над 60 идеи. В състава на комисията, оценяваща идеите достигнали предварителна квалификация, участват:  представители на Института по предприемачество на Университета за национално и световно стопанство, представители на бизнеса и учители по икономически учебни предмети от професионални гимназии по икономика. Експерти от Европейски център за качество ООД често участват като представители на бизнеса в оценителната комисия. 24-те участници получили най-висока средна оценка от журито достигат до финалния национален кръг на състезанието. По време на финалния етап учениците се разделят на 6 отбора от по 4 участника и трябва да работят върху предизвикателство, изтеглено на случаен принцип от няколко възможни теми. Тази година финалният кръг ще се състои в гр. Петрич, а домакин на състезанието ще бъде Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“.

През 2019 г. идея за изработка и продажба на еко прибори като вилици, ножове, кутии за хранене и шишета, изработени от смола, стана победител в Националното състезание за най-добра бизнес идея. То се проведе в София, а участници бяха 24 от най-добрите ученици предприемачи от цялата страна. С нетърпение очакваме да научим върху какви интересни идеи ще работят тази година участниците на финала!