Преобразяване на учебните процеси в средното образование

sCOOL-IT_Poster_EN

Проектът „Иновативен обучителен ИКТ подход за преобразяване на училищното образование и обучение – sCOOL-IT” (референтен номер на проекта 2019-1-BG01-KA201-062543) е проект финансиран по програма Еразъм+, КД2 в областта на училищното образование, в който участва „Европейски център за качество“ ООД, България. Проектът има за цел създаване на иновативен ИКТ учебен подход, базиран на уеб предизвикателства, в подкрепа на преподавателите за предаване на знания и   развитие на ключовите компетенции на учениците (дигитални, научни, математически и др.) за подобряване на представянето им в тези области и повишаване на дигиталните им умения. Основните целеви групи на проекта са преподаватели и директори от средни училища, както и ученици в средни училища.

Проектът стартира на 01.10.2019 г. и е с продължителност 24 месеца. Основните резултати от проекта ще бъдат: портал за уеб приключения, обучителна програма и инструментариум за разработване на уеб приключения. 

Учебната програма sCOOL-IT ще помогне на преподавателите да научат повече за методологията WebQuests (уеб куестове/приключения) и как могат да интегрират уеб приключенията, разработени от sCOOL-IT в учебните си планове. Порталът за уеб приключения ще предлага уеб мисии в 6 основни области от средното образование в Европа, а именно: математика и логика, биология, история и културно наследство, физика, география и философия. Инструментариумът за разработване на уеб приключения ще предостави подробни насоки за преподавателите относно това как могат да създават свои собствени уеб куестове по различни теми и допълнително да подобрят своя образователен и педагогически подход. Всички разработени материали ще бъдат налични на 6 езика: английски, български, италиански, гръцки, португалски и холандски.

Средните училища, които възприемат учебния подход на sCOOL-IT, ще подобрят имиджа си като съвременни образователни институции, отворени към прилагането на иновативни учебни методи по отношение на гарантиране на висококачествена образователна услуга на техните ученици. Учениците, които разучават уеб приключенията в тези училища, ще бъдат по-отдадени и мотивирани в учебния процес по общообразователните предмети, което неминуемо ще доведе и до подобрено представяне. Учителите в училища, използващи подхода sCOOL-IT, ще повишат своята увереност при прилагане на конструктивистки методологии и използване на ИКТ за целите на преподаване, което ще спомогне за допълнително обогатяване на педагогическия им подход с нови методи за преподаване и оценяване. Кумулативният ефект от гореспоменатите резултати ще се изразява в подобряване на образователната услуга, предлагана от средни училища, прилагащи подхода на sCOOL-IT, базиран на предизвикателства

Партньорите в проекта са различни институции с допълващ се опит и експертни познания:

Уебсайт на проекта: http://scool-it.eu/ 
Facebook страница: https://www.facebook.com/sCOOLIT.project/