Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“ – гр. Сливен

school_Sliven logo.jpg (1)

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“ – гр. Сливен

Адрес: Сливен 8800, ул.”Банско шосе” 21
България

Телефон: +359 44 622 136

Уебсайт: pgee-sliven.bg

Facebook

сектори

  • Енергетика
  • Електроника

ПГ по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“ – гр. Сливен е създадена през 1962 г.

Предлага обучение по специалностите „Приложно програмиране“, „Системно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“, „Микропроцесорна техника“, „Електроенергетика“, „Електрически инсталации“, „Електрообзавеждане на производството“ и „Електрообзавеждане на транспортна техника“.

Гимназията се състои от учебен корпус и учебно-производствен комплект със 7 лаборатории, 9 специализирани работилници и 2 компютърни кабинета, оборудвани в съответствие с учебните планове на специалностите.
Практиките на реално работно място се осъществяват в сътрудничество с местни бизнес партньори – MG Computers, Автосервиз Pit Stop, Електра МС и Колхида.

Училището непрекъснато подобрява образователната среда, правейки я адекватна на съвременните потребности и изисквания на бизнеса и работодателите. От 2008г. ПГЕЕ работи по проекти, финансирани от ЕС. Реализирани са 8 международни проекта по програма „Учене през целия живот“ – подпрограми Коменски, Леонардо да Винчи и програма „Еразъм+“. В мобилности по проектите са участвали 120 ученици и 33 учители. В рамките на програма „Еразъм+“ ПГЕЕ изпълнява проект в КД2 Училищно образование за превенция и намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище – „Нека да се разчупи леда с училище“. Гимназията е едно от 42 пилотни училища, избрани за апробиране на програма по кариерно ориентиране на учениците на ниво училище по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. През 2019 г. гимназията изпълнява успешно и проект по Еразъм+, КА1 „Усвояване на иновативни технологии в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността – CYBERTRAIN” в консорциум с още две училища.
Всички тези проекти допринасят за създаване на благоприятна среда за укрепване на интелектуалния потенциал и професионалната реализация на учениците и засилват връзките между образователната институция и бизнеса в Сливен в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Проекти и събития

  •  „Нека да се разчупи леда с училище“
  • Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
  • Усвояване на иновативни технологии в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността – CYBERTRAIN
schools
latest news
sdgs_poster_936_en

Sustainable Development Goals

ENNE Project coordinated an international online conference on November the 9th named VET4FUTURE. The conference introduced to the future of vocational education thanks to Mr.

Read More »