МЕЖДУНАРОДНА РАБОТА

По време на изпълнението на проекта ENNE ще бъдат организирани международни и местни семинари според стандартите на EAQOM за приемащи и посреднически организации.

Всички събития, проведени в тази фаза ще бъдат официално регистрирани в рамките на EVSW 2020, за да се гарантира
подходяща връзка на събитието и дисеминирането му навсякъде в Европа.
Също така събитията ще бъдат интегрирани със съответната правилна комуникационна кампания на местно,
национално и европейско ниво.

Работилници с образователни институции ще бъдат организирани по време на семинарите, за да се оцени
действителното състояние на ПОО и осведомеността относно програмите и инструментите на ЕС в тази област. Това действие ще адресира националните мрежи и политици.

ДЕЙНОСТИ ПО ОБУЧЕНИЕ И МОБИЛНОСТ