ТРАНСНАЦИОНАЛНИ МОБИЛНОСТИ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ЗА ПОО

Организиранеto на job-shadowing на учители в ПОО е една от дейностите по проекта ENNE, която ще се организира в периода от Януари до Юни 2021 г. Повечето учители имат малък или никакъв професионален опит извън сферата на образованието и следователно срещат затруднения в разбирането как учениците един ден ще приложат на практика придобитите в училище знания и умения.
Организиране на job-shadowing-а въз основа на най-добрите практики, установени в чужбина ще има за цел:

  • Да се даде възможност на учителите да наблюдават и да се учат от най-добрите практики, разработени в други страни от ЕС;
  • Да се вдъхновят учителите за нови идеи за преподаване в ПОО;
  • Да се даде възможност на приемащите организациите да си комуникират с учители, идващи от други държави и да обсъдят днешните образователни предизвикателства и възможности;
  • Да се създадат / укрепнат връзки между учителите и потенциални партньори, способни да им споделят техния опит и да им предоставят необходимите ресурси, нужни в класните стаи и училищата.

Начална точка на job-shadowing-a в чужбина за учителите в ПОО ще бъде реализирания MOOC, който ще се използва като прозорец за споделяне и обмен на добри практики между институциите на ПОО. Специалистите в ПОО ще имат възможност да търсят най-добрите практики, от който биха искали да се възползват в чужбина, и след това да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ. След това ще започне фазата на вътрешния подбор за проектни предложения и събиране на кандидатури на учители в ПОО: всеки учител, заинтересован да участва в мобилността в чужбина, ще анализира най-добрите практики, показани в специалния раздел за MOOC, и ще подготви своя проект за job-shadowing, който да бъде разгледан за финансиране. На всяка партньорска организация са предоставени чрез финансирането по проект ENNE бюджет за 5 мобилности за всяка национална мрежа и ще бъдат избрани 5 бенефициента във всяка партньорска страна.
Всеки избран кандидат ще прекара 1 седмица учене в чужбина от вече избраните най-добри практики.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ ПО ПОО

Work based learning – WBL (работа, базирана на обучение) в чужбина.

Всяка държава ще предостави безвъзмездна помощ за организиранетo на 10 мобилности за учащи, желаещи да участват в WBL в чужбина. Чрез конкурс ще бъдат избрани 10 бенефициента във всяка партньорска държава като победителите ще получат безвъзмездна помощ за настаняване за двуседмична мобилност в чужбина. Професионалното образование и обучение дава възможност за придобиване на знанията, уменията и опит, необходими за успех на пазара на труда, не само за специфични специалности, но и за по-широк кръг професии.

ДЕЙНОСТИ ПО ОБУЧЕНИЕ И МОБИЛНОСТ